Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie
czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sandler Training Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa. Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

listownie na adres: ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa,
elektronicznie na adres e-mail: kontakt@stapinstitute.com / sandler@sandler.pl
telefonicznie pod numerem: +48 508 089 029

Jakie kategorie danych przetwarza Sandler Training Polska Sp. z o.o.?
Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane personalne (np. imię i nazwisko), zawodowe
(np. nazwa firmy, stanowisko) oraz kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby firmy).

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych?
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby prowadzić bezpośrednie działania marketingowe, w tym także oferowanie Panu/Pani naszych produktów i usług oraz utrzymanie relacji biznesowych.

Komu moje dane osobowe będą przekazywane?

Jesteśmy uprawnieni do przekazania Pana/Pani danych osobowych następującym grupom odbiorców:

osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych aby wywiązać się ze swoich obowiązków służbowych,
podmiotom przetwarzającym – firmom, z którymi stale współpracujemy (np. hosting poczty, obsługa informatyczna, usługi marketingowe), jednak wyłącznie wtedy, gdy współpraca ta wymaga przetwarzania danych osobowych,
innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony wyłącznie od Pana/Pani woli. W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane powyżej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Pana/Pani danych osobowych i zaprzestanie prowadzenia wobec Pana/Pani dalszych działań marketingowych.

Czy moje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Ponieważ dostawcą usług hostingowych naszej poczty elektronicznej jest Sandler Systems, Inc., informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Pana/Pani danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na wskazane powyżej dane kontaktowe.